روزی می‌رسد 

که نسبت به همه چیز بی‌تفاوت می‌شوی

نه از بدگویی‌های دیگران می‌رنجی 

و نه دلخوش به حرف‌های عاشقانه‌ی اطرافت

به آن روز می‌گویند: 

" پیری "