زن ها فریب کارترینند ...

همه چیزشان را پنهان می کنند 

تنهایی را 

دلتنگی را 

گریه ها را 

عشقشان را 

 

زن ها قویترینند ...

هنگام شکستن صدایشان در نمی آید

درد که دارند به خود نمیپیچند

غم که دارند داد نمیزنند 

نهایت تسکین درد یک زن 

گریه های یواشکی ست،

زنها براى خود عمر نمیکنند یا براى خانواده دل میسوزانند یا براى شوهر یا براى فرزند واى براى فرزند که بخاطرش خودشان را میکشند...

زن بودن سخت است... باید با آنها مهربان بود.