قطاری سوی "خــــــــــــــدا" میرفت

همۀ مردم سوار شدند،

به بهشت که رسیدند، همـــــه پیاده شدند..

و فرامــوش کردند..

که مقصد "خـــــــــــدا" بود

نه بهشت...


التماس تأمـــــــــــــــــــــــــل