با قضاوت کردن در مورد دیگران، در واقع به توصیف خود می‌پردازید.
وین دایر


تنها غرور است که انسانیت را به باد می‌دهد. ما از مشتی خاکیم و به آن برمی‌گردیم.


وقتی به تو محبت می‌شود، به یاد داشته باش. وقتی خودت محبت می‌کنی، فراموش کن.
بنجامین فرانکلین


به اعتقاد من، زنان شاد، زیباترین زن‌ها هستند.

آدری هیپبورن


هم برای خودتان حق اشتباه کردن قایل باشید و هم برای بقیه، این طوری زندگی بسیار ساده‌تر می‌شود.


اگر به دنبال آرامش هستید، به اتفاقات زندگی برچسب خوب یا بد نزنید.


این اتفاقات نیستند که زندگی ما را می‌سازند بلکه عکس العمل ما نسبت به آن اتفاقات است که زندگی ما را شکل می‌دهد.


هیچ‌وقت از کسانی که به تو حسادت می‌کنند متنفر نشو، بلکه به حسادت آنها احترام بگذار. آنها مردمی هستند که فکر می‌کنند تو از آنها بهتر هستی.


عشق گلی است که اگر آن را به قصد تجزیه و تحلیل پرپر کنید، هرگز قادر نخواهید بود که آن را دوباره جمع کنید.


برای هر دردی دو درمان است: سکوت و زمان.


زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک‌کن خبری نیست.

جک کانفیلد


مهربانی زبانی است که لال می‌تواند با آن سخن گوید و کَر می‌تواند آن را بشنود.


به محض اینکه کاری در جهت منافع کسی انجام می‌دهید، نه تنها او به شما فکر می‌کند بلکه خداوند نیز به شما فکر می‌کند.

پاراما هانسا یوگاناندا


برای زنده ماندن دو خورشید لازم است: یکی در آسمان و یکی در قلب.