در پایان روز به آرامی به خودتان بگویید:

"دوستت دارم، امروز نهایت تلاشت را کردی و با اینکه همه آنچه که در نظر داشتی انجام ندادی... باز با این حال دوستت دارم."