نه مو طلایی ها،

 نه مو خرمایی ها  و نه مو مشکی ها...

  بلکه مو سفیدها  وفادارترین زنان و مردان هستند!  چارلی چاپلین