• بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد، بدون احترام عشقی وجود ندارد، بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد...!


  • ایجاد تغییرات بزرگ زندگی تا حدی ترسناک است. اما میدانید حتی ترسناک تر از آن چیست؟ حسرت.


  • اشتباهاتتان را با خودتان جابجا نکنید. در عوض آنها را زیر پایتان قرار داده و برای رد شدن از آنها استفاده کنید.

  • مشکلات زندگی مانند جدول کلمات متقاطع میباشند، برای حل آنها باید ابتدا سراغ مشکلات کوچکتر رفت، گاهی مشکلات بزرگتر خود به خود حل میشوند، گاهی مشکلات نقطه تلاقی دارند،گاهی به هم وابسته اند...


  • هرگز از کسی که دوستتان دارد سوء استفاده نکنید، هرگز به کسی که به شما نیاز دارد نگویید سرم شلوغ است، هرگز به کسی که واقعا به شما اعتماد دارد خیانت نکنید، هرگز کسی که همیشه به یادتان است را فراموش نکنید.


  • وقتی نمیتوانید پاسخ مناسبی پیدا کنید، سکوت گزینه طلایی است.