همیشه یه دلیلی برای خندیدن پیدا کنید...

ممکنه خندیدن باعث نشه تو زندگی بیشتر عمر کنید...

اما حتما باعث میشه تو عمرتون بیشتر زندگی کنید !