همیشه دلخوریها را 

نگرانیها را  ..

به موقع بگویید.

حرفهای خود را به یکدیگر

باکلام مطرح کنید نه با رفتار

که ازکلام همان برداشت میشود

که شما میگویید ولی از رفتارتان هزاران برداشت ...